Základné údaje o spoločnosti AVAL BETA, s.r.o.

Obchodné meno:AVAL BETA, s.r.o.
Sídlo:Letná 45, 040 01 Košice
Pracovisko:Hroncová 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:Jozef Klasovský, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu:1013708002/1111
IČO:317 27 972
DIČ:SK2020482695
Kontakt:tel.: 055/6323642
fax.: 055/6227531
e-mail: avalbetake@mail.t-com.sk

Spoločnosť AVAL BETA, s.r.o. ako pokračovateľ spoločnosti AVAL s.r.o. Košice, ktorá bola založená v roku 1991, vznikla v roku 1996, kedy sa osamostatnila a zápisom do Obchodného registra Obvodného súdu v Košiciach vo vložke č. 7908/V sa stala suverénnym subjektom bez majetkovej účasti iných spoločností. Od svojho vzniku sa špecializuje na fyzickú ochranu. Jediným predmetom podnikania je profesionálne poskytovanie strážnej služby pri ochrane majetku /nehnuteľných i hnuteľných vecí, budov, parkovísk, tovarov a pod./, osôb a realizácia prevozu finančných prostriedkov v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Naša spoločnosť sa stabilizovala na trhu popri existujúcich obchodných spoločnostiach o čom svedčí jej progresívny rozvoj a rozširovanie teritoriálnej pôsobnosti.

Vyššie uvedené služby zabezpečujeme na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach zo dňa 7.6.2010 pod číslom PS 000332.

Spoločnosť AVAL BETA, s.r.o. pred započatím výkonu strážnej služby spracuje analýzu existujúceho stavu ochrany a dodá vlastný návrh optimálneho spôsobu riešenia ochrany.

Výkonom strážnej služby sú poverovaní zamestnanci spoločnosti vo veku od 19 rokov, ktorí musia spĺňať všetky podmienky stanovené zákonom č. 473/2005 Z.z. a to najmä podmienku odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti, spoľahlivosti a zdravotnej spôsobilosti.

Získavanie nových zamestnancov je vykonávané zásadne výberovým konaním. Súčasťou žiadosti o zamestnanie je vstupný pohovor, pri ktorom sú zisťované predpoklady uchádzača o prácu v strážnej službe. Takto získané informácie sú overované kontaktom u predchádzajúceho zamestnávateľa, v prípade nutnosti i v mieste bydliska. Výsledok previerok je vždy individuálne posudzovaný, pokiaľ uchádzač o zamestnanie spĺňa stanovené kritéria je prijatý na skúšobnú dobu 3 mesiacov. V tomto čase je jeho činnosť neustále monitorovaná a následne vyhodnocovaná. Cieľom je zistiť schopnosť uchádzača plniť uložené úlohy, jeho spoľahlivosť, diskrétnosť a loajalitu k spoločnosti.

V súčasnej dobe naša spoločnosť zamestnáva 138 zamestnancov na riadny pracovný pomer.

Strážna služba sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi (Zákon č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z., Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch). Spôsob výkonu strážnej služby je stanovený smernicami pre výkon služby, ktoré sú spracované na základe požiadaviek odberateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní strážnej služby.

Ochrana majetku je vykonávaná najmä:

O všetkých zistených skutočnostiach počas výkonu strážnej služby zamestnanci vedú presnú písomnú evidenciu.

Služba je vykonávaná v 12 hodinových pracovných zmenách. Riadením a kontrolou výkonu strážnej služby sú poverení riadiaci pracovníci spoločnosti, ktorí systematicky vykonávajú kontrolu výkonu strážnej služby.

Právo kontroly výkonu strážnej služby majú zodpovedné osoby objednávateľa, riadiaci pracovníci spoločnosti AVAL BETA, s.r.o. príslušníci Policajného zboru SR.